Stjórnun aðgerða   

Stjórnstig í almannavarnaástandi eru þrjú, vettvangsstjórn, aðgerðastjórn/almannavarnanefnd og Samhæfingarstöð almannavarna í Skógarhlíð, Reykjavík.  Samhæfingarstöðin er þó ekki ofan við aðgerðastjórn heldur frekar til hliðar, því lögreglustjórar fara með stjórn almannavarna hver í sínu umdæmi.  Í nokkrum lögregluumdæmum hefur verið farin sú leið að skilja að verkefni almanavarnanefndar og aðgerðastjórnar.  Á öllum stjórnstigum er SÁBF skipulagið notað við stjórn aðgerða

 

Samhæfingarstöð almannavarna
Megin hlutverk Samhæfingarstöðvar almannavarna er að styðja við þær aðgerðir sem í gangi eru, útvega aðstoð sem ekki er í boði innan umdæmis og hafa umsjón með sjúkraflutningum á milli umdæma í stórum áföllum.

Almannavarnanefnd
Almannavarnanefnd er stjórnsýslunefnd, sem hefur umsjón með fjármálum almannavarna í héraði og leggur línur varðandi verkefni sem vinna skal skv. 9. gr. laga um almannavarnir.  Hún getur falið aðgerðastjórn gerð viðbragðsáætlana og verklagsreglna varðandi störf í neyðaraðgerðum og önnur verkefni eftir þörfum.  Almannavarnanefnd skal hittast a.m.k. tvisvar á ári, þess á milli getur nefndin haldið símafundi.  Nefndin kallar til sín fulltrúa málaflokka þegar málefni þeirra eru rædd t.d. heilbrigðismál. Á hættu- og neyðartímum er hlutverk nefndarinnar að gera áætlanir og gefa fyrirmæli um verkefni sem eru ekki tilgreind í neyðaráætlun aðgerðastjórnar, ásamt því að skipuleggja hvernig og hvenær verkefni á vegum almannavarna ljúka og skipuleggja tengsl almannavarna við sveitarfélög, eftir því sem við á. 
Almannavarnanefnd getur skipað framkvæmdastjórn, ef talið er þörf á minni hóp til þess að sinna verkefnavinnu á milli funda.

Aðgerðarstjórn
Aðgerðastjórn er sameiginleg aðgerðastjórn viðbragðsaðila.  Aðgerðastjórn fær umboð frá almannavarnanefnd til að skipuleggja og undirbúa viðbragðsáætlanir og verklagsreglur vegna neyðaraðgerða í umdæmi nefndarinnar, og leggur þær fyrir almannavarnanefnd til staðfestingar. Henni er jafnframt falin verkefni frá almannavarnanefnd varðandi skipulag almannavarna í héraði, t.d. að gera tillögur að skipulagi fjarskiptamála, búnaði aðgerðastjórnar, aðstoða fyrirframskipaðra vettvangsstjórna þéttbýliskjarna við undirbúning og skipulagningu neyðaraðgerða á sínu svæði, o.fl.  Aðgerðastöð aðgerðastjórnar skal vera staðsett í þeim byggðarkjarna sem lögreglustjóri situr, nema að viðkomandi ákveði annað.  Almannavarnanefnd ákveður húsnæði aðgerðastjórnar að fengnum tillögum viðbragðsaðila.  Fulltrúar í aðgerðastjórn skulu vera búsettir í nánd við aðgerðastöðina. Aðgerðastjórn kallar fólk til starfa í aðgerðastöð, eftir eðli og umfangi útkallsins.

Vettvangsstjórnir þéttbýliskjarna
Vettvangsstjórnir þéttbýliskjarna skulu bregðast tafarlaust við áföllum í heimabyggð, sem eru umfangsmeiri en svo, að dagleg neyðarþjónusta anni þeim og takast á við vandamál sem skapast í þéttbýliskjarnanum og verkefnum sem eru úthlutuð frá aðgerðastjórn.  Einnig að sinna verkefnum sem lúta eingöngu að byggðinni þó svo að aðgerðastjórn taki ekki til starfa, t.d. aðgerðir vegna óveðurs.  Ákveða skal vettvangsstöð og tryggja fjarskiptasamband við aðgerðastöð umdæmisins.  Fulltrúar í vettvangsstjórnum þéttbýliskjarna skulu vera fulltrúar mikilvægra starfseininga og búsettir í þeim og skulu sýna frumkvæði við að taka til starfa ef þeir verða varir við hættu- eða neyðarástand í sinni byggð. Aðilar með sérþekkingu, t.d. snjóflóða- athugunarmenn geta einnig verið skipaðir í vettvangsstjórn. Vettvangsstjórn kallar fólk til starfa í vettvangsstöð eftir eðli og umfangi útkallsins.

Vettvangsstjórn
Auk fyrirframskipaðra vettvangsstjóra þéttbýliskjarna eru skipaðir vettvangsstjórar eftir aðstæðum þegar slys eða vá ber að höndum utan þéttbýliskjarna, samkvæmt venju.


Skúlagata 21 | 101 Reykjavík | S:444 2500 | Fax: 562 2665 |
Netfang:almannavarnir[hja]rls.is